Kvkk Formu

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI 

 1. AMAÇ VE KAPSAM

– 6998 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun şirketimiz bünyesinde aktif olarak uygulanmasını

– kişisel verilerin hangi amaçla ve hangi yöntemlerle işlendiğinin şeffaf bir şekilde ortaya konulmasını

–  kişisel verilerin saklanma koşullarını, kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi                   sürecinin belirlenmesi

– veri sahibi olan kişilerin, kanun kapsamındaki haklarını etkin bir biçimde kullanmaları için gerekli olan çabanın gösterilmesi

– kanun kapsamında kişisel verilerin korunması için gerekli olan idari ve teknik tedbirlerin alınacağı

– Şirketimiz bünyesinde gerekli iç çalışmaları yapmak, çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın süreç hakkında bilgilendirilmesini sağlama

hususlarını yerine getirirken iş bu politika ile KVKK ve diğer yasal mevzuatlara riayet edeceğimizi temin etmek maksadıyla hazırlanmıştır. İş bu politika, 25.12.2019 tarihinde hazırlanmış olup, mevzuatta meydana gelebilecek yenilikler ile birlikte güncellenecektir. Politikamız ve mevzuat arasında herhangi bir çelişki olması halinde mevzuat hükümlerine göre hareket edilecektir.

 1. TANIMLAR
   
AÇIK RIZA Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza
ANONİM HALE GETİRME Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi
İLGİLİ KİŞİ Kişisel verisi işlenen gerçek kişi
KİŞİSEL VERİ Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem
VERİ KAYIT SİSTEMİ Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi
VERİ SORUMLUSU Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi

III.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE UYGULANACAK GENEL İLKELER

 1. i) Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olarak Kişisel Verilerin İşlenmesi

Bu ilke kapsamında;

taahhüt ederiz.

 1. ii) Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olma

Bu ilke kapsamında;

 1. ii) Belirli Açık Ve Meşru Amaçlar İçin İşlenme

Bu ilke kapsamında;

 

taahhüt ederiz.

 

 1. ii) Kişisel Verilerin İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olması

Bu ilke kapsamında;

taahhüt ederiz.

 

 

 

 

 1. ii) İlgili Mevzuatta Öngörülen Veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilme

Bu ilke kapsamında;

 

taahhüt ederiz.

 

 1. IV) KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

Egem Tekstil San ve Tic. Ltd. Şti. olarak kişisel verilerinizi aşağıda sayılan durumlardan birine veya birkaçına dayanarak işleyeceğimizi taahhüt ederiz.

 1. i) İlgili Kişinin Açık Rızasına Dayanma

 

 1. ii) Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

 

iii) Fiili İmkansızlık Nedeniyle Rızasını Açıklayamayacak Durumda Bulunan Veya Rızasına Hukuken Geçerlilik Tanınmayan Kişinin Kendisinin Ya Da Bir Başkasının Hayatı Veya Beden Bütünlüğünün Korunması İçin Zorunlu Olması

 

 1. iv) Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgili Olması

 

 

 

 

 1. v) EGEM Tekstil San ve Tic Ltd.Şti ‘nin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması

 

 1. vi) İlgili Kişinin Kendisi Tarafından Kişisel Verisinin Alenileştirilmiş Olması

 

vii) Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması Veya Korunması İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması

 

viii) Egem Tekstil San ve Tic Ltd.Şti ‘nin Meşru Menfaatleri

 

V)ÖZEL NİTELİKTEKİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Kişisel verilerin daha sıkı tedbirlerle korunmasını gerektiren bir kategori olan özel nitelikli (hassas) kişisel veriler, başkaları tarafından öğrenildiği takdirde ilgili kişinin mağdur olmasına, ayrımcılığa maruz kalmasına ya da şeref ve onurunun zedelenmesine neden olabilecek nitelikteki verilerdir. Bu türden verilerin işlenmesinde Egem Tekstil San ve Tic Ltd.Şti. olarak kişisel verilerini işlediğimiz kişilerin hiçbir suretle mağduriyet yaşamaması adına kanunların bizlere yüklediği yükümlülükleri yerine getireceğimizi taahhüt ederiz.

KANUNDA TAHDİDİ OLARAK SAYILMIŞ ÖZEL NİTELİKTEKİ KİŞİSEL VERİLER KİŞİLERİN;
IRKI
ETNİK KÖKENİ
SİYASİ DÜŞÜNCESİ
FELSEFİ İNANCI
DİNİ
MEZHEBİ
DİĞER  İNANÇLARI
KILIK VE KIYAFETİ
DERNEK, VAKIF VEYA SENDİKA ÜYELİĞİ
SAĞLIĞI
CİNSEL HAYATI
CEZA MAHKUMİYETİ VE GÜVENLİK TEDBİRLERİYLE İLGİLİ VERİLERİ
BİYOMETRİK VE GENETİK VERİLERİ

 

Özel nitelikli kişisel veriler Egem Tekstil San ve Tic Ltd.Şti tarafından, işbu Politika’da belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde işlenmektedir:

Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, ancak kanunlarda öngörülen hallerde kişinin açık rızası olmaksızın işlenebilecektir. Aksi durumda ilgili kişinin açık rızası olmaksızın tarafımızca işlenemeyecektir.

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi durumda ilgili kişinin açık rızası olmaksızın tarafımızca işlenemeyecektir.

 1. VI) KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ, ANONİM HALE GETİRİLMESİ

Egem Tekstil San ve Tic Ltd. Şti.  kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili faaliyetin tabi olduğu yasal mevzuatta öngörülen minimum sürelere uygun olarak muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır.

Kişisel veriler Egem Tekstil San ve Tic Ltd. Şti tarafından uygun şekilde işlenmiş olsalar dahi, işlenmeyi gerektiren sebepler ortadan kalktığında Egem Tekstil San ve Tic Ltd. Şti  resen veya ilgili kişinin talebi üzerine silmeyi, yok etmeyi veya anonim hale getirmeyi  taahhüt eder.

Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir.

 

 

 

 

 

 1. VI) KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

KVKK’nın  8. ve 9. maddelerine uygun olarak ilgili kişinin rızasıyla aşağıdaki birimlere/kurumlara/kuruluşlara amaçları ile sınırlı olmak kaydıyla veri aktarılabilir.

 

 

VII) AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Egem Tekstil San ve Tic Ltd. Şti  olarak kişisel verilerin elde edilmesi sırasında verisini işlediğimiz gerçek kişilerin bilgilendirilmesi için gerekli olan bütün çalışmayı yapacağımızı taahhüt ederiz.

İlgili kişilere;

konusunda bilgi vermekle kanunen yükümlüyüz.

 

VIII) İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Egem Tekstil San ve Tic Ltd.Şti  tarafından kişisel verisi işlenmiş veya işlenmemiş her gerçek kişi, tarafımıza başvuruda bulunarak KVKKnın 11. maddesinde sayılmış olan haklarını kullanabilir.

 

haklarına sahiptir.

 

 

 1. IX) VERİ GÜVENLİĞİNİE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZ

Egem Tekstil San ve Tic Ltd. Şti.  olarak kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla aşağıda örnekseme yöntemi ile sayılan idari ve teknik tedbirlere başvurulacaktır.

Veri Güvenliği Tedbiri
Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.
Ağ yoluyla kişisel veri aktarımlarında kapalı sistem ağ kullanılmaktadır.
Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, gelistirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır.
Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır.
Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.
Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.
Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.
Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır.
Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır.
Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır.
Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır.
Mevcut risk ve tehditler belirlenmiştir.
Sızma testi uygulanmaktadır.

 

 

 

 

 1. X) Egem Tekstil San ve Tic Ltd. Şti. TARAFINDAN İLGİLİ KİŞİLERİN BAŞVURULARININ SONUÇLANDIRILMASI

İlgili kişilerin Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerini, öncelikle Egem Tekstil San ve Tic Ltd. Şti  ‘ye iletmeleri zorunludur. İlgili kişilerin, taleplerini tarafımıza yazılı olarak ya da Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilmelerine imkân sağlanmaktadır.

İlgili kişi, Kanunun 11. maddesinde belirtilen hakları kapsamındaki taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Egem Tekstil San ve Tic Ltd. Şti ‘ye daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla tarafımıza iletebilir.,

Egem Tekstil San ve Tic Ltd. Şti Ş   olarak bize ulaşan talebi; ücretsiz olarak veya işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarifeye göre, alacağı ücret mukabilinde en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde talebi incelemeyi, kabul veya gerekçesini açıklayarak reddetmeyi, ayrıca cevabı ilgili kişiye bildirmeyi, 30 gün içerisinde herhangi bir cevap vermediğimiz takdirde talebinizi reddetmiş sayılacağımızı kabul ve taahhüt ederiz.

İlgili kişinin talebinin tarafımızca kabul edilmesi halinde gereken işlemler yapılır. Başvuru konusu, Egem Tekstil San ve Tic Ltd. Şti Ş  .’nin hatasından kaynaklanmış olması halinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.

egemteks@hs01.kep.tr

 

 

 

Egem Tekstil San ve Tic Ltd. Şti   (İNDİR)

 

 

 

 

 

 

 

Yorumlar (0)